۰

علوم هشتم
ترش شدن اب بر اثر ترکیب با سرکه چه تغیری است؟؟