۰

لطفا دلیل تک جمله ای نبودن قدر مطلق ایکس که در کتاب ریاضی نهم آمده توضیح بفرماید.