۰

سلام ، اگر یک جعبه ای داشته باشیم که تمام دیوار های داخلی آن از آینه تخت تشکیل شده باشد و نوری برای مدت ۱ ثانیه از دریچه کوچکی به درون جعبه ارسال شود و قبل از اینکه نور قطع شود دریچه بسته شود به عبارتی نور را درون جعبه محبوس کنیم ، آیا بعد از یکسال آن نور هنوز داخل جعبه وجود دارد و با یافتن راهی برای خروج از جعبه خارج میشود ؟