۰

تفاوت مدار حرکتی الکترون ها بدور هسته ( دایره وار در حال حرکت با تغییر محور عمود بر مرکز سطح دایره) در آهن مغناطیس شده با آهن معمولی چیست ؟