۰

در یک اهنربای کروی قطب s n به صورت ثابت در یک قسمت اون قرار داره یا اینکه با تاثیر نیروی اهنربای دیگه روی اون تغییرمیکنه

اصولا امکان داره اهن ربای کروی تک قطی داشته باشیم ؟