۰

سرب را چگونه میشود به جیوه اضافه کرد که درحالت مایع بماند