۰

میدانیم که برای جلوگیری باید از روش هایی مثل بازیافت و دولت الکترونیک و غیره استفاده نمود اما در حال حاضر
بازیافت نیاز به تفکیک دارد و هزینه زیادی را دارا است و از طرف دیگر به دلیل ب در دسترس نبودن اینترنت و وسایل از این دست همه افراد قادر به استفاده از خدمات دولت الکترونیک نیستند
راه حل چیست؟