۰

قیصر ، پرسش در گرانشو و علم فیزیک و قوانین زمین شناسی