۰

قطاری (اتوبوسی، کامیونی) با سرعت ثابت در حال حرکت است.شخص مسافر در واگن با بالا می پرد.آیا دقیقا در همان جی نخستین به کف قطار بازمیگردد؟لطفا تشریحی جواب دهید