۰

در الکترولیز آب به علت شکسته شدن مولکول آب ،آب به هیدروژن و اکسیژن تبدیل می شود.