۰
مهدی گرگر(ناشناس) navidforouhar دیدگاه ارسال شده

بنظرم داخل جسم صفحات فرضی قراردارد سرعت هرصفحه ثابت است مجموع سرعت صفحات سرعت جسم رامعین میکند درسقوط درخلا جسمی که صفحات بیشتری دارد ازجسم دیگه سرعتش بیشترخواهدبود منتها برای اثبات باید طول سقوط در خلا راافزایش دهیم تاباحرکت کل صفحات سرعت جسم بزگ بیشتر خواهدبود. حرکت جسم چندین عامل وجوددارد اول نیروی مرموز که ماهیتش چیست دوم جسم سوم جاده (که همان فضا یا ریسمان یا مرجع لخت). بنظرم هرجاده کد یافرمول خاص خودرادارد بنابراین وقتی ما از جاده مثلا۵۸ نیرویی به جسم واردمیکنیم ان جسم درجاده ۵۸ مجبور به حرکت است اگرما واکنشهای بین نیرو جسم وجاده راانالیزکنیم وکدیا رمزهای جاده هارابشناسیم جسمی که به ان ضربه خورده ومسیر ضربه گفته نشده میتوانیم جهت حرکت جسم رابگوییم . بنظرم گرانش همان حرکت جاده بسمت بالا است درنتیجه نیرو وماده مجبور به حرکت بسمت پایین است .درکل هرجسم ازخودش جاده به بیرون منتشرمیکند بخاطرهمین فضاروبه گسترش است.