۰

چطور وسیله ای بسازیم که در ان اجسام بصورت معلق باشند