۰

گلوله را از ارتفاع ۱۲۰ متری ساختمانی با سرعت اولیه ۳۰ متر بر ثانیه به طرف بالا پرتاب میکنیم اگر سرعت این گلوله در ارتفاع ۴۰ متری از سطح زمین برابر ۴۵ متر بر ثانیه باشد کا. نیروی مقاومت هوا را بدست آورید؟ g=10N/kg