۰

در کتاب شیمی دهم تصویر دو لوله آزمایش قرار داده شده و درون هر کدام از آنها اکسیژن و اوزون مایع قرار داده بودند‌. دلیل آبی بودن رنگ اینها چیست؟