۰

منظورmg(زمین)+mg(ماه)+mg(خورشید)+mg(سیاره ۱)+……+mg(سیاره n) است.