۰

سلام میخواهم بدانم چگونه هشت دقیقه و بیست ثانیه که فاصله ی ای است که نور برای زمین طی میکند به دست آمده است ؟