۰
فاطمه مختاری(ناشناس)

جاذبه زمین در کدام قسمتهای زمین قویتراست؟