۰

اگر یک لیتر اب را بجوشانیم چقدر بخار اب تولید می شود