۰

می خواهم بدانم برای قطع و وصل جریان جاذبه آهنربای دائمی چه موادی وجود دارد