۰
علیرضا(ناشناس) سعید شعبانی پرسش ویرایش شده

تبدیل فیش میکروفن به AUX دقیقاً بر پایه کدام قوانین علمی کار می‌کند و از چه اجزایی ساخته شده است؟