۰

باسلام ببخشید من رفتم تو برنامه Photomath و رادیکالی رو با فرجه کسری زدم ( البه عدد زیر رادیکال هم مثبت بود) بعد وقتی جواب رو زدم اورد تعریف نشده و نوشت فرجه فقط باید عددی طبیعی باشد. در حالی که در ماشین حساب فیزیکی مهندسی همین کار را کردم معکوس فرجه ،، توانی برای عدد زیر رادیکال شد. حال پرس من این است که فرجه میتواند عددی گویا بجز صفر باشد یا خیر؟؟ با توجه به اینکه ما برای تمامی اعداد مثبت توانی گویا داریم.