۱

ایا سرعت نور را با قرار دادن موانع شفاف می توان خیلی پایین آورد که حرکتش با چشم دیده شود؟ (چرا نور ساکن (بدون حرکت) نمیشود)