۰

اگرx۵+ax۴+bx۲+x+2=0 باشد, ۱ _۲√ = X. ابتداaوb را بیابید و سپس سایر ریشه های معادله را پیدا کنید.