۰

وزنه ای ۷۰ کیلوگرم است.
اگر این وزنه را به وسیله یک طناب از پشت بام ساختمانی ۲۰ طبقه به سمت زمین بفرستیم، فشار وارد شده به کسی که طناب را گرفته و جسم را به پایین میفرستد در چه زمانی بیشتر است.
۱- وقتی جسم در نزدیکی زمین قرار دارد
۲- وقتی جسم در نزدیکی پشت بام قرار دارد