۰

با سلام ،چطور میتوان از لحاظ ریاضی اثبات کردx]+x=y] یک تابع یک به یک است ؟(بدون رسم شکل)
و همچنین ضابطه ی تابع وارون x]+x=y] چه می شود؟
با سپاس