۰

گفته می شود که دید افقی ما به علت وجود ذرات ابر در هوا مانع از دیده شدن رعد و برق در هنگام باریدن برف می شود، اگر چنین است پس چرا صدای رعد و برق را هم در بارش برف نمی شنویم؟