۲

هنگام باریدن باران چنان رعد و برقی می زند که ما هراسان ترسان از خانه به بیرون نمی آییم اما هنگام بارش برف نه رعدی به گوش می رسد و نه برقی دیده می شود! علت چیست؟ لطفا هر چه سریع تر پاسخ دهید زیرا این یک سوال علمی است که باید آن را به عنوان تحقیق به مدرسه ارائه دهم.