۰

عمریک سنگ توسط ید۲۴۰میلیون سال تخمین زده شده است.اگر۲۵٪درصدیدباقیمانده باشدنیمه عمریدچندمیلیون سال است؟