۰

قدرت مشت یک انسان بالغ تا چند گیلو گرم میتواند نیرو ایجاد کند؟