۰

اگر ۵۴ گرم محلول سیرشده پتاسیم در آب ۶۰ درجه را تا دمای ۲۰ درجه سرد کنیم مقداری پتاسیم نیترات ته نشین میشود چندگرم آب ۲۰ درجه باید به این ظرف اضافه کنیم تا دوباره کل پتاسیم ته نشین شود ؟(انحلال پذیری این ماده در دمای ۶۰ درجه ۴۴۰ و دردمای ۲۰ درجه ۲۱۶ است )