۰

چرا با اینکه اوزون از اکسیژن سنگین تر است بالای اکسیژن قرار دارد؟