۰

به چه روش میتوان چگالی فلزات نرم را افزایش داد و تاثیر این کار بر رسانایی گرما ومغناطیس آن فلز چیست؟