۰

سلام اوزون در حالت عادی O3 است و چگالی بیشتری نسبت به اکسیژن o2 دارد پس اکسیژن در سطح زمین قرار دارد و اوزون که سنگین تر است در جو قرار دارد