۰

رابطه
x=0.5at^2+Vt+X(0)
چگونه اثبات میشود
فارسی رابطه:
دلتا ایکس مساوی است با نصف شتاب در مجذور زمان به علاوه سرعت اولیه ضرب در زمان