۰

پر نور ترین ستاره ی شناخته شده چیه؟
منظورم درخشندگی مطلقه نه درخشندگی ظاهری