۰

سلام مجموع تغییر عدداکسایش دواتم Nمربوط به مولکول هیدرازین در واکنش سدیم هیپوکلریت باهیدرازین چندمیشه؟فرآورده های واکنش عبارتند ازگازنیتروژن و آمونیاک وآب ونمک سدیم کلرید