۰

گلوکز و فروکتوز با منشا گیاهی چه تفاوت فیزولوژیک و بیولوژیک با هم دارندآیا ساکاروز چغندرقندیا ساکاروز نیشکر تفاوتی با هم دارند؟