۰

گلوله را به جرم ۲kg در جهت قاءم به بالا پرتاب میکنیم با سرعت اولیه ۱۰m/s سمی انرژی جنبشی ان به ۷۵j میرسد. ارتفاع تا نقطه اوج؟