۰

چگونه جاذبه زمین را کاهش دهیم تا جسم حدود ۱۰ متر از سطح زمین بالا تر رود؟