۰

سلام چجوری فضا را در زمین شبه سازی میکنن و جاذبه روی زمین را از بین میبرن برای فضا نوردان