۰

چرا حجم نیتزوژن مثلا در یک اتاق ثابت است ؟؟
مگه انسان مقداری از نیتروژن رو مصرف نمی کنه
پس چرا در هوا ثابت است ؟؟؟؟