۰

با توجه به قوانین گرانش و شتاب گرانشی، میخوایم شدت ضربه وارده رو حساب کنیم.