۰
احسان محمدی(ناشناس) سعید شعبانی پرسش ویرایش شده

اثبات اینکه فاصله کانونی در آینه ی مقعر دو برابر شعاع انحنا است