۱

آزمایش نشان می دهد که در ۱۰min مقدار ۷۵% از یک واکنش دهنده مایع با یک واکنش از درجه ۱/۲به محصول تبدیل میشود
الف) پس از ۱۲دقیقه چه مقدار از واکنش دهنده تبدیل خواهد شد ؟
ب) پس از چه مدت ، کل واکنش دهنده مصرف خواهد شد (زمان پایان واکنش )؟
ج) پس از نیم ساعت چه مقدار از واکنش دهنده تبدیل خواهد شد ؟