۰

فرض کنید یک توپی به جرمmازبالای کوهی شیب دار بدون سرعت اولیه شروع به حرکت میکند وقتی به پایین کوه میرسد با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه میدهد بافرض اینکه اصطحکاک وجود ندارد اگر فردی سوار اسکیت باشد وناظر باشد و بخواهد قانون پایستگی انرژی را برای سنگ بنویسد طبق سرعت نسبی معادلهی زیر را بدست می اورد.معادله بدست امده درست است یا خیر؟چرا؟معادله درست را بنویسید.باتشکر
mgh+1/2mv^2=0+0