۰

روی سطح یک نیمکره و قاعده ی آن باری با چگالی یکنواخت سیگما قرار دارد.پتانسیل الکتریکی در مرکز قاعده صفحه دایره ای را به دست آورید.