۰

چرا با وجود اینکه نقطه‌ی جوش الکل ۷۸ درجه است ولی با دماسنج الکلی می‌توان دماهای بالا تر از آن را هم اندازه گرفت؟
مثلا با دماسنج الکلی می‌توان دمای آب درحال جوش را هم اندازه گرفت…
اگر کسی علت این پدیده را می‌داند پاسخ دهد. ممنون