۰

سلام جاذبه زمین ازجاذبه ماه بیشتره پس چطوری ماه باعث جزرو مدمیشه؟