۰
سید محمد رضا نورانی(ناشناس) سعید شعبانی تایید شده

چرا پرتو های موازی در عدسی هم گرا به طرف داخل شکسته میشوند ولی در عدسی واگرا به طرف خارج شکسته میشوند