۰

عدم استفاده از ماهیچه ی اسکلتی باعث تغییر شکل کدام گیرنده میشود؟